Abonnement og betingelser ved køb af tyverisikring

Ejendomsret

Med denne aftale, tilhører det komplette alarmsystem incl. ledningsinstallationen abonnenten, dette gælder dog ikke alarmskilte og transmissionsudstyr. Der er altså ikke nogen økonomisk binding mellem abonnent og HB Connection efter betaling af købsprisen.
Således ejer abonnenten 100% det opsatte anlæg. Dvs. at eventuel fremtidig service, ej heller er bundet til HB Connection. Dog selvfølgelig binding i det omfang der vælges serviceaftale nr. 1 - 4.
Abonnenten er forpligtet til at give HB Connection skriftlig meddelelse om ejerskifte, flytning, eventuel overdragelse til anden side af systemets vedligeholdelse, eller ved nedtagning. Alarmskilte skal ved nedtagning af systemet fjernes, hvilket tillige gælder ved eventuel udskiftning af service leverandør. Foto dokumentation for denne afmontering, skal efterfølgende fremsendes.

 

Tilslutning til kontrolcentral

Ved aftalt signaloverføring til vor kontrolcentral, foranstalter HB Connection de fornødne tekniske installationer, i form afudstyr tilsluttet det offentlige mobil net. For tilslutning til det offentlige mobil net, gælder telefonselskabernes almindelige vilkår. HB connection afholder udgifter til drift af denne mobilnets kommunikation, med kontrolcentralen. Såfremt mobil netsselskabet kræver ændring i det anvendte frekvensområde eller lignende, der ellers er stillet til rådighed ved signaloverføring, afholdes udgifter ved sådanne eventuelle ændringer af abonnenten.

 

Instruktion i alarmsystemet

I forbindelse med etablering af installationen, instrueres abonnenten i betjening af alarmsystemet og modtager i den forbindelse en betjeningsvejledning.
Det er abonnentens ansvar at sikre, at alle, der måtte betjene alarmsystemet, er instrueret i dettes brug, så eventuelle falske alarmer undgås.

 

Alarm udstyr

Skader på det opsatte alarmsystem forårsaget af uvejr eller lignende udbedres for abonnentens regning.
Udkald af vægter eller servicepersonale, forårsaget af alarmsystemets aktivering på grund af uvejr er ikke omfattet af abonnementet, og omkostninger hertil faktureres abonnenten. HB Connection kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl ved signaloverføringen eller fejl foranlediget af telefonselskaberne, hverken for eventuel efterfølgende nødvendige udbedring eller for manglende alarm på grund af fejl i overføringssystemet. Ved betjeningsfejl, vold mod installationerne eller misligholdelse i øvrigt, hæfter HB Connection ikke for udbedring af defekte dele eller for skadevirkning af manglende alarm.
Dette gælder også i garantiperioden.

 

Ejerskifte

Ved overdragelse af sikrede lokaler, er abonnenten berettiget til at lade den nye ejer/lejer indtræde i abonnementsaftalen efter forud ,at have indhentet godkendelse fra HB Connection. Den tidligere abonnent frigøres for abonnementet, når HB Connection har godkendt den nye ejer/lejer, og denne har tiltrådt selskabets almindelige abonnementsbetingelser.

 

Abonnementsafgift og prisregulering

Abonnenten betaler abonnementsafgiften kvartalsvis eller årligt forud, og altid startende med et helt kvartal.
Ved for sen betaling opkræves rente med 2 % pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00.
Abonnementet er baseret på byggeomkostningsindex for elinstallationer for Danmarks statistik, med basisreguleringspristal 138 pr. Juli 1992.

 

Misligholdelse

Hvis en af HB Connection fremsendt faktura ikke betales senest 7 dage efter forfaldsdagen, betragtes dette som misligholdelse, og elinstallatøren kan efter skriftlig påkrav, opsige abonnementskontrakten uden yderligere varsel. Samtidig er HB Connection berettiget til, at orientere forsikringsselskabet om den opsagte abonnementskontrakt.

 

Ansvar m.v.

HB Connection er for installationens funktionsdygtighed ansvarlig i det omfang, det fra abonnentens side godtgøres, at der foreligger ansvarspådragende adfærd med hensyn til de forpligtelser, HB Connection har påtaget sig på det kontraktlige grundlag, herunder også nærværende abonnementskontrakt. HB Connection hæfter ikke for tab ved skade, som abonnenten kan sikre sig dækning imod ved tegning af skadeforsikring i dansk forsikringsselskab. I tilfælde af force-majeure, hvortil henregnes blandt andet strejker, lock out, brand, sneskader, uvejr, kabelfejl eller hændelige ulykker, er HB Connection ikke forpligtet til at yde nogen refusion, selvom forbindelsen måtte være afbrudt i kortere eller længere tid. HB Connection hæfter aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende direkte eller afledte tab. HB Connection dækker ikke skader m.v. som følge af, at alarmsystemet ikke virker efter sin hensigt, medmindre der konstateres fejl i den af HB Connection udførte montering, og det kan dokumenteres, at disse fejl er årsag til alarmsystemets svigten. Selvom det dokumenteres, at elinstallatøren efter denne bestemmelse har pådraget sig erstatningspligt for skademæssig virkning, kan erstatningsbeløbet ingensinde overstige kr. 2.000.000,00 pr. indtruffet skade.

 

Opsigelsesbestemmelser

Nærværende abonnementsaftale kan opsiges ved udgangen af det kvartal, som følger efter indeværende kvartal. Enhver opsigelse skal ske skriftlig. I tilfælde af forrretningsophør eller dødsfald kan abonnementet bringes til ophør med 3 måneders varsel. Abonnementet kan fra abonnentens side dog ikke opsiges de første 24 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse.

 

Fortrydelsesret

I det omfang de serviceydelser elinstallatøren har forpligtet sig til at yde i henhold til nærværende abonnementskontrakt (jfr. Lov nr. 139 af 29. marts 1978) om visse forbrugeraftaler, § 1 stk.2, har abonnenten adgang til fortrydelse i en uge fra kontraktunderskrivelsen.

 

Instruktion

Abonnenten bekræfter ved sin underskrift på nærværende aftale, at have modtaget den af selskabet udfærdiget skriftlige instruktion til detinstallerede anlæg, og abonnenten bekræfter udtrykkeligt, at være gjort opmærksom på, at enhver form for ansvar bortfalder for HB Connection, såfremt instruktionen ikke nøje overholdes. HB Connection har gjort abonnenten opmærksom på, at uanset, hvor omhyggelig man er ved udvikling og installation af alarmanlæg m.v., kan der opstå risici, der gør det umuligt fuldt ud at sikre sig mod professionelle tyve, mod brud på kabler og telefonanlæg m.v., og abonnenten er herefter opmærksom på den risiko, der eksisterer, og som abonnenten må påtage sig uden at kunne gøre krav gældende mod HB Connection.