Abonnement og betingelser ved leje af tyverisikring

Ejendomsret og vedligehold

Med denne lejeaftale, tilhører det komplette alarmsystem incl. ledningsinstallationen HB Connection, dette gælder også alarmskilte og transmissionsudstyr. (SIM mobil telefon nummer) Installationsprisen udgør den engangs udgift der er, i forbindelse med installation af alarmanlægget. Månedsprisen udgår den fremtidige månedlige driftspris, som du skal betale, kvartalsvis eller årligt, forud.
HB Connection holder alarmanlæg vedlige i leje perioden, så du ikke får uventede udgifter.
Dog kan batteriskift i udvalgte alarmdele aftales til, at blive udført af abonnenten. Dette afhænger af abonnemnentsformen.

 

Tilslutning til kontrolcentral via mobilnettet

Ved aftalt signaloverførsel til vores kontrolcentral, foranstalter HB Connection de fornødne tekniske installationer i form af udstyr tilsluttet det offentlige mobil net. HB Connection leverer og afholder de økonomiske udgifter til det krævede mobil nummer. Bemærk dog, at hvis der opstår lokale problemer med signaloverførsel, via det SIM kort som HB Connection leverer, kan du som abonnement blive pålagt de omkostninger, der påløber ved anden form for signaloverførsel til vores kontrolcentral. Forekommer meget sjældent, og kun i yderområder med dårlig mobil signal dækning.

 

Instruktion i alarmsystemet

I forbindelse med etablering af installationen, instrueres abonnenten i betjening af alarmsystemet og modtager i den forbindelse en betjeningsvejledning.
Det er abonnentens ansvar at sikre, at alle, der måtte betjene alarmsystemet, er instrueret i dettes brug, så eventuelle falske alarmer undgås.

 

Alarm udstyr

Skader på det opsatte alarmsystem forårsaget af uvejr eller lignende udbedres for abonnentens regning.
Udrykning forårsaget af alarmsystemets aktivering på grund af uvejr er ikke omfattet af abonnementet, og udrykningsomkostninger faktureres abonnenten. HB Connection kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl ved signaloverførslen eller fejl foranlediget af mobil selkaberne, hverken for efterfølgende nødvendig udbedring, eller for manglende alarm på grund af fejl i anlæget.
Ved betjeningsfejl, vold mod installationerne eller misligholdelse i øvrigt, hæfter HB Connection ikke. Således vil udgifter hertil, eller følgeudgifter ved f.eks manglende alarm, blive faktureret til dig som abonnent. Dette gælder også i garantiperioden.

 

Ejerskifte

Abonnenten er forpligtet til at give HB Connection skriftlig meddelelse om ejerskifte, flytning m.m., senest 1 måned før.
Alarmskilte skal fjernes når / hvis alarmen ikke er i drift hos vores kontrolcentral. Du skal som abonnement selv nedtage disse skilte, ved abonnemnetets ophør, hvis ikke HB Connection i anden anledning er på adressen. Foto dokumnetation for nedtagelse fremsendes til HB connection. Ved overdragelse af sikrede lokaler, er abonnenten berettiget til, at lade den nye ejer/lejer indtræde i abonnementsaftalen, efter forud at have indhentet skriftlig godkendelse fra HB Connection.
Den tidligere abonnent frigøres for abonnementet, når HB Connection har godkendt den nye ejer/lejer, og denne har tiltrådt selskabets almindelige abonnementsbetingelser.

 

Abonnementsafgift og prisregulering

Abonnenten betaler abonnementsafgiften kvartalsvis forud, evt. årligt forud.
Ved for sen betaling opkræves rente med 2 % pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00.
Abonnementet er baseret på byggeomkostningsindex for elinstallationer for Danmarks statistik, og reguleres regelmæssigt.

 

Misligholdelse

Hvis en af HB Connection fremsendt faktura ikke betales senest 7 dage efter forfaldsdagen, betragtes dette som misligholdelse, og HB Connection kan, efter henvendelse til kunden på mail, opsige abonnementskontrakten uden yderligere varsel. Således kan alarmens drift omgående stoppes. Samtidig har HB Connection mulighed for at orientere forsikringsselskabet, om den opsagte abonnementskontrakt, og den ophørte alarmdrift.

 

Ansvar m.v.

HB Connection er for installationens funktionsdygtighed ansvarlig i det omfang, det fra abonnentens side godtgøres, at der foreligger ansvarspådragende adfærd med hensyn til de forpligtelser, HB Connection har påtaget sig på det kontraktlige grundlag, herunder også nærværende abonnementskontrakt. HB Connection hæfter ikke for tab ved skade, som abonnenten kan sikre sig dækning imod ved tegning af skadeforsikring i dansk forsikringsselskab. I tilfælde af force-majeure, hvortil henregnes blandt andet strejker, lock out, brand, sneskader, uvejr, kabelfejl eller hændelige ulykker, er HB Connection ikke forpligtet til at yde nogen refusion, selvom forbindelsen måtte være afbrudt i kortere eller længere tid. HB Connection hæfter aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende direkte eller afledte tab. HB Connection dækker ikke skader m.v. som følge af, at alarmsystemet ikke virker efter sin hensigt, medmindre der konstateres funktionsfejl i anlæggets komponenter eller anlæggets montering, og det kan dokumenteres, at disse fejl er årsag til alarmsystemets svigten. Selvom det dokumenteres, at HB Connection efter denne bestemmelse har pådraget sig erstatningspligt for skademæssig virkning, kan erstatningsbeløbet ingensinde overstige kr. 2.000.000,00 pr. indtruffet skade, inklusive moms.

 

Opsigelsesbestemmelser

Nærværende abonnementsaftale er uopsigelig de første 24 måneder. Herefter kan opsigelse ske til udløb af det kvartal, som følger efter indeværende kvartal. Enhver opsigelse skal ske skriftlig eller på mail. (en mail som ikke er besvaret er ikke gyldig) I tilfælde af forretningsophør eller dødsfald, kan abonnementet bringes til ophør med 3 måneders varsel.

 

Fortrydelsesret

I det omfang de serviceydelser elinstallatøren har forpligtet sig til at yde i henhold til nærværende abonnementskontrakt (jfr. Lov nr. 139 af 29. marts 1978) om visse forbrugeraftaler, § 1 stk.2, har abonnenten adgang til fortrydelse i en uge fra kontraktunderskrivelsen.

 

Instruktion

Abonnenten bekræfter ved sin underskrift på nærværende aftale, at have modtaget den af selskabet udfærdiget skriftlige instruktion til de installerede anlæg, og abonnenten bekræfter udtrykkeligt, at være gjort opmærksom på, at enhver form for ansvar bortfalder for HB Connection, såfremt instruktionen ikke nøje overholdes. HB Connection har gjort abonnenten opmærksom på, at uanset, hvor omhyggelig man er ved udvikling og installation af alarmanlæg m.v., kan der opstå risici, der gør det umuligt fuldt ud at sikre sig mod professionelle tyve, mod brud på kabler og telefonanlæg m.v., og abonnenten er herefter opmærksom på den risiko, der eksisterer, og som abonnenten må påtage sig, uden at kunne gøre krav gældende mod HB Connection.